RENDITINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1 Käesolev kümblustünni rendileping (edaspidi leping) on sõlmitud Kraure OÜ,  registrikood 11790270 (edaspidi rendileandja) ja rentniku vahel. Leping annab rentnikule lepingu objektiks oleva kümblustünni kasutamise õiguse lepingus määratud ajavahemikul arvestades lepingu tingimusi, kümblustünni ettenähtud otstarvet ning valmistajatehase ja  rendileandja poolt määratud nõudmisi. 

1.2 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning lõpeb kõigi sellest tulenevate kohustuste täitmisega mõlema lepingupoole poolt.

2. Renditasu ja tagatisraha

2.1 Rentnik tasub rendisumma enne rendi algust rendileandja Kraure OÜ pangakontole EE557700771004113235 (LHV) vastavalt müügiarvele. Selgitusse: arve nr.

2.2 Rendihinnad: esmaspäev-neljapäev 65€/päev; reede ja pühapäev 75€/päev; laupäev 90€/päev; jaanipäeval ja aastavahetusel 150€/päev. 

2.3 Tagatisraha 100€ tasutakse rentniku poolt sularahas kümblustünni kättesaamisel. Tagatisrahast on rendileandjal õigus teha tasaarveldusi rendiperioodil tekkinud kulutuste või  tekitatud kahjude eest. Kui ei fikseerita puudusi, siis tagastatakse tagatisraha täies mahus. 

3. Rentniku õigused ja kohustused

3.1  Rendile võtja peab olema vähemalt 18-aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.

3.2 Rentnik on kohustatud kasutama kümblustünni korralikult ja heaperemehelikult vastavalt Lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

3.3 Rentnik on kohustatud kümblustünni kasutamisel järgima kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju.

3.4 Rentnikul ei ole lubatud rikkuda kümblustünniga heakorda ja liikluseeskirju. 

3.5 Kümblustünni on keelatud liigutada täidetud kujul, teostada kümblustünnile hooldust, seadmete ümberehitust, paigaldust ja asendusi, kasutada kümblustünni seda kahjustavates või muudes  ekstreemtingimustes. 

3.6 Rentnik on kohustatud kümblustünni tagastama õigeaegselt Rendileandjale või tema poolt selleks volitatud isikule.

3.7 Kümblustünni tagastamisega viivitamise korral on Rentnikul kohustus hüvitada Rendileandjale  mitteõigeaegse tagastamisega tekitatud kahju. Kahju suuruseks hindavad pooled kokkuleppelist tasu iga tagastamisega viivitatud tunni eest. Kui uue tunni algusest on möödunud üle 15 minuti, loetakse see täistunniks.

3.8 Rentnik peab tagama, et Kümblustünni ei jäeta järelevalveta. Rentnik on kohustatud viibima  Kümblustünni vahetus läheduses ning suutma fikseerida Kümblustünniga toimuvat, sh olema võimeline ohu korral sekkuma.

3.9 Rentnik kohustub viivitamatult teatama Rendileandjale Kümblustünni mistahes kahjustumisest või hävimisest, samuti olukorrast kui Kümblustünn väljus Rentniku valdusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suuruse vältimiseks.

3.10 Varguse, röövimise või vandalismi korral kohustub Rentnik juhtunust viivitamatult teatama politseile. Tulekahju korral tuleb juhtunust viivitamatult teatada päästeametile.

3.11 Alates Kümblustünni üleandmisest kuni selle tagastamiseni lasub Rentnikul täielik vastutus, mis on seotud Kümblustünni kasutamisega ja/või kadumisega ja/või osalise hävimisega ja/või parkimise ning liiklusseaduse nõuete rikkumisega.

3.12 Rentnik on kohustatud Kümblustünnile tekitatud kahju viivitamatult Rendileandjale hüvitama. Kahju suuruse määramisel võetakse aluseks varuosade hinnakirjad ning remondikalkulatsioonid.

3.13 Rentnik kohustub hoolitsema kümblustünniga kaasas käiva lisavarustuse eest  heaperemehelikult. Rehvi, või velje purunemisel või kaotamisel kohustub rentnik tasuma  kahjutasu 50€ ühe rehvi kohta. 

3.14 Rentnik kohustub kümblustünni tagastama puhastatult/pestult. Mittepuhastatult ehk mustalt tagastatult arvestab rendileandja tagatisrahast maha 20€. 

3.15 Rentnikul on keelatud anda ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Kümblustünni kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse.

3.16 Rentnik on kohustatud teatama Rendileandjale koheselt Kümblustünni asukoha muutumisest. Kümblustünni väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ei ole lubatud.

3.17 Rentnik annab nõusoleku saama Rendileandja reklaampakkumisi oma e-mailile, aga mitte tihedamini, kui 1 kord 6 kuu jooksul.

4. Rendileandja õigused ja kohustused

4.1 Rendileandja on kohustatud tagama Kümblustünni üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Kümblustünni vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.

4.2 Rendileandjal on õigus tagastatud kümblustünn üle vaadata kuni 7 (seitsme) kalendripäeva  jooksul ja seoses avastatud kahjudega esitada rentnikule pretensioon 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kümblustünni tagastamisest.

5. Vastutus

5.1  Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest.

5.2 Alates Kümblustünni üleandmisest kuni selle tagastamiseni vastutab Rentnik Kümblustünni kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, samuti lasub Rentnikul täielik vastutus, mis on seotud Kümblustünni parkimise ning liiklusseaduse nõuete rikkumisega.

5.3 Kümblustünni kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Kümblustünni uushanke hind, kahjustumise korral aga Kümblustünni kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.

5.4 Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Kümblustünni kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

5.5 Kümblustünni juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Kümblustünni valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Kümblustünni üleandmisest Rentnikule.

6. Lepingu lõppemine ja lõpetamine

6.1 Leping lõpeb Kümblustünni tagastamisel, samuti ülesütlemisel käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel.

6.2  Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui Rentnik rikub mistahes p 3 tulenevat kohustust.

7. Muud tingimused

7.1 Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema digitaalselt (kirjalikult) taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.

7.2 Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Pärnu Maakohtus.

Facebook